Kidung Kabungahan | Daftar Isi Pujian - Pdt. Gerry Atje

    Social Items

Kidung Kabungahan
BUBUKA / PEMBUKAAN

KK 1 - Geus Datang Deui Ahad
KK 2 - Eh, Kristen, Geura Muji
KK 3 - Estu Ageng Berkah Dinten Ahad
KK 4 - Suci, Suci, Suci
KK 5 - Urang Kumpul
KK 6 - Urang Pada Museurkeun Hate

UCAPAN SYUKUR / PENGUCAPAN SYUKUR

KK 7 - Abdi Ngajungjungkeun Pikir
KK 8 - Haleluya, Puji Allah
KK 9 - Haturkeun Hormat Ka Allah
KK 10 - Haleluya, Maneh Nyawa
KK 11 - Haleluya Puji
KK 12 - Mulyakeun Allah Pangeran
KK 13 - Nun, Gusti Abdi Sadaya
KK 14 - Nun, Panuyun Nu Di Manggung
KK 15 - Pangeran
Teh Allah Tunggal
KK 16 - Eh Kristen Geura Maruji
KK 17 - Sim Abdi Nyanggakeun Nuhun
KK 18 - Abdi Henteu Sanggem Sorangan
KK 19 - Abdi Teh Ulah Dilarung
KK 20 - Gusti Yesus Nu Asih
KK 21 - Nun, Yesus Anu Tuhu
KK 22 - Allah Langkung Kawasa
KK 23 - Gusti Teh Pangangon
KK 24 - Hate, Beungeun Biwir
KK 25 - Hate Teu Weleh Heran

PUPUJIAN / PUJI-PUJIAN

KK 26 - Welas Asih Gusti (Jabur 63)
KK 27 - Putra Raja
KK 28a - Puji Syukur
KK 28b - Puji Syukur Ka Allah Rama
KK 29a - Haturkeun Puji Ka Pangeran
KK 29b - Haturkeun Puji Ka Pangeran
KK 30 - Nun Gusti Pangeran
KK 31 - Kawasa Anak Domba
KK 32 - Abdi Sadaya Bagja Di GKP
KK 33 - Duh Yesus Nu Agung

PANGAKUAN DOSA / PENGAKUAN DOSA

KK 34 - Allah Suci, Maha Mulya
KK 35 - Cape Taya Kakuatan
KK 36 - Mun Teu Boga Karendahan
KK 37 - Nun-Gusti Nu Mulia
KK 38 - Nun, Gusti Nu Sipat Murah
KK 39 - Sim Abdi Hayang Pisan
KK 40 - Sok Sanaos Abdi Ngartos
KK 41 - Di Dunya Ieu Sok Poek Hate
KK 42 - Na Saha Nu Tagen Neuteup Pameunteuna
KK 43a - Nun, Ama Mugi Ngampura
KK 43b - Nun, Ama Mugi Ngahampunten

PANGHAMPURA DOSA / PENGAMPUNAN DOSA

KK 44 - Gusti Di Salib Jalaran Abdi
KK 45 - Yesus Nampi Nu Dosa
KK 46 - Yesus Ngahampunten Dosa

WARTA KASALAMETAN / BERITA KESELAMATAN

KK 47 - Estu Matak Bungah Hati
KK 48 - Gusti Yesus Juru Slamet
KK 49 - Ka Gusti Allah Suci
KK 50 - Karana Sakitu Miasihna Allah
KK 51 - Kaasihan Gusti Yesus
KK 52 - Nya Ageng Pisan Kaasihan Gusti
KK 53 - Nugraha Anu Ajaib
KK 54 - Sim Abdi Ngaturkeun Piju
KK 55 - Tina Borogod Matak Tiwas

AOSAN KITAB SUCI / PEMBACAAN ALKITAB

KK 56 - Hate Abdi Parantos Sayagi
KK 57 - Estu Kitab Suci Mulya
KK 58 - Kitab Suci Pangandika Ti Allah
KK 59 - Mangga Linggih
KK 60 - Sabda Gusti Sapertos Damar
KK 61 - Kamulyaan Dihaturkeun

PANGAKUAN IMAN / PENGAKUAN IMAN

KK 62 - Abdi Percaya Ka Allah Rama Nu Langkung
KK 63 - Abdi Percaya Ka Allah Rama, Gusti Urang
KK 64 - Dumeh Abdi Percaya
KK 65 - Dumeh Sim Abdi Peraya
KK 66 - Ngan Di Gusti Yesus Bae

PANEDA / DOA

KK 67 - Cunduk Waktu Nu Rahayu
KK 68 - Paneda Pitulung Gusti
KK 69 - Abdi-Abdi Ngadeuheusan
KK 70 - Mun Dua Tilu Jalma Kumpul
KK 71 - Mugi Abdi Tetep Anut
KK 72 - Nyaketan Ka Anjeun
KK 73 - Sagala Puji Ka Allah
KK 74 - Upami Abdi Tanggah Ka Langit
KK 75 - Waktos Abdi Ngalalana
KK 76 - Urang Pada Sahate
KK 77 - Abdi Jamaah Gusti Satungkebing Bumi
KK 78 - Asih Taya Papadana
KK 79 - Sabilulingan Nu Saiman Ngadaroa
KK 80 - Sim Abdi Peryogi Gusti Yesus

PANYAKSEN / KESAKSIAN

KK 81 - Di Lebet Gusti Urang Teh Ngahiji
KK 82 - Nasehat Daud
KK 83 - Nya Dina Iman Abdi Makalangan
KK 84 - Pohara Matak Helokna Kawijaksanaan Allah
KK 85 - Nu Geus Lungsur Ka Dunya
KK 86 - Anu Harepna Ka Pangeran
KK 87 - Aya Hiji Gusti Luhur Pangkatna
KK 88 - Dina Cangkingan Yesus
KK 89 - Di Sawarga, Di Bumi
KK 90 - Ka Yesus Nya lindung
KK 91 - Lamun Hate Ngandung Susah
KK 92 - Sobat Nu Sae Nu Satia
KK 93 - Eh, Jalma Sadunya Kabeh
KK 94 - Gusti Ngadeg Saban Waktos
KK 95 - Hiap Ka Dieu, Ngiring Gusti
KK 96 - Jalma Dosa, Anjeun Hayang Leupas
KK 97 - Masing Emut Nami Gusti
KK 98 - Salamet Nu Malarat Sukma
KK 99 - Ulah Geder Balad Leutik
KK 100 - Abdi Hayang Anut Yesus
KK 101 - Abdi Teu Terang Nu Bakal Kasorang
KK 102 - Cara Uncal Hayang Banget
KK 103 - Di Sawarga Ku Aheng
KK 104 - Eh Nu Nyara Rek Kamana
KK 105 - Hate Geura Jung Ka Luhur
KK 106 - Ku Matak Resep Jeung Genah
KK 107 - Na Kamana Anjeun Seja Sumalindung
KK 108 - Nyengkatkeun Panon Ka Gusti
KK 109 - Teu Aya Nami Nu Lian
KK 110 - Pangandika
KK 111 - Gusti Allah Miasih

PAMUNGKAS KABAKTIAN / PENUTUP KEBAKTIAN

KK 112 - Sanggakeun Puji Syukur Ka Allah
KK 113 - Sih Kurnia Gusti Yesus Kristus
KK 114 - Haleluya Nuhun Sembah Puji
KK 115 - Pambukaning Pangibadah
KK 116 - Haleluya
KK 117 - Haleluya
KK 118 - Amin, Amin, Amin
KK 119a - Haleluya, Amin
KK 119b - Haleluya, Amin

NATAL

KK 120 - Natal Nu Mulia
KK 121 - Aya Berkah Bangsa Sadaya
KK 122 - Pangangon Nu Keur Ngajaraga
KK 123 - Dinten Ieu Urang Sadudulur
KK 124 - Ieu Dinten Anu Mulya
KK 125 - Abdi Narima Kaasihan
KK 126 - Abdi Teh Estu Resep
KK 127 - Agung Tur Mulya
KK 128 - Ari Tegal Jeung Tanah Keri
KK 129 - Aya Berkah Bangsa Sadaya
KK 130 - Geura Halaturkeun Wilujeng Sumping
KK 131 - Geura Cacawis Maneh
KK 132 - Hayu, Dulur Dulur
KK 133 - Henteu Aya Deui Beja Di Dunia
KK 134 - Peuting Suci Jempe Simpe
KK 135 - Puji Allah, Puji Allah
KK 136 - Tina Tunggul Isai
KK 137 - Tuh Malaikat Nyaranyi
KK 138 - Wilujeng Dinten Natal
KK 139 - Kaasihan Gusti Allah
KK 140 - Peuting Endah
KK 141 - Natal Sumarambah Ka Sa Alam Dunya
KK 142 - Natal Nugraha Pangeran
KK 143 - Di Efrata Di Tempat Pangangongan
KK 144 - Gusti Yesus Anu Mulya
KK 145 - Na, Gusti Abdi Itu
KK 146 - Nun, Allah, Abdi Tumungkul
KK 147 - Nun, Ama Mugi Ngahapunten
KK 148 - Nun, Gusti, Hate Bukakeun
KK 149 - Sumangga Urang Tapak Tuur
KK 150 - Tina Dosa Urang Gusti Suker
KK 151 - Raga Kami Di Sangsara
KK 152 - Duh, Gusti Nu Dipaku

PASKAH

KK 153 - Dinten Ahad Subuh-Subuh
KK 154 - Ka Putra Allah Nu Suci
KK 155 - Unggul Unggul Poe Nu Unggul
KK 156 - YesusGugah-GeusUnggul
KK 157 - Paskah, Malaikat Maot Ngaliwat

MUNGGAHNA GUSTI YESUS KA SAWARGA / KENAIKAN TUHAN YESUS

KK 158 - Gusti Yesus Mangsa Angkat

PENTAKOSTA

KK 159 - Ngaguruh Sora Angin Ngagelebug
KK 160 - Paparin Abdi Lisah Sawarga
KK 161 - Nu Linggih Di Abdi
KK 162 - Abdi Nguping Berkah Turun
KK 163 - Geura Muji, Eh Dulur
KK 164 - Nun, Ruh Nu Langkung Luhur
KK 165 - Roh Suci Ti Sawarga

PISUMPINGEUNANA DEUI GUSTI YESUS / KEDATANGAN KEMBALI TUHAN YESUS

KK 166 - Geura Sayagi
KK 167 - Di Dunya Ieu Sok Poek Nya Hate
KK 168 - Di Gawe Meumpeung Caang
KK 169 - Di Jro Sawarga Kasusahan Taya
KK 170 - Di Sakur Nagri Di Dunya
KK 171 - Eh, Maneh Nu Hees Sing Geuwat Nyaring
KK 172 - Hayu Urang Maraju
KK 173 - Maranata, Yesus Sumping
KK 174 - Ninggang Mangsa Nu Sampurna

BAPTISAN

KK 175 - Nun Ama Mugi Ningali
KK 176 - Nun, Ama, Anu Langkung Kurnia
KK 177 - Abdi Nyanggakeun Murangkalih
KK 178 - Agung Sih Kurnia Allah
KK 179 - Allah Jadi Benteng Umat

SIDI

KK 180 - Jangji Hirup Nu Jujur

JAMUAN SUCI / PERJAMUAN KUDUS

KK 181 - Eh, Dulur, Gusti Nyaur
KK 182 - Mangga Urang Ngalampahkeun

PAPACANGAN & NIKAH SUCI / PERTUNANGAN & PERNIKAHAN

KK 183 - Mugi Nyucikeun Pertunangan Ieu
KK 184 - Gusti Berkahan Pernikahan Ieu
KK 185 - Allah Ngaraksa Tanwande
KK 186 - Sakur Nu Pinyorangeun
KK 187 - Slamet Sobat

KULAWARGA / KELUARGA

KK 188 - Kulawarga Anu Bagja

PANGLIPUR & KAPAPATENAN / PENGHIBURAN & KEDUKAAN

KK 189 - Ieu Anu Ayeuna Miang
KK 190 - Jam Poe Bulan Jeung Taun
KK 191 - Gusti Panuyun
KK 192 - Urang Yasa Ngungkulan
KK 193 - Di Unggal-Unggal Nagri
KK 194 - Eh, Dulur Nu Kaasih
KK 195 - Eh, Nyawa, Maneh Sing Reureuh
KK 196 - Eh, Nyawa Sing Kukuh
KK 197 - Gusti Teh Panuyun Abdi
KK 198 - Ka Puncak Gunung Pek Cengkatkeun
KK 199 - Ku Abdi Kakuping Gusti Anu Nyaur
KK 200 - Lamun Hirup Anjeun Pinuh Kasusah
KK 201 - Abdi Teu Ngandelkeun Dunya
KK 202 - Eh Kristen Anjeun Masing Suka

PANGHAREUPAN / PENGHARAPAN

KK 203a - Bagja Jalma Anu Harepna Ka Allah
KK 203b - Bagja Jalma Anu Harepna Ka Allah
KK 204 - Allah Jadi Sumber Pengharepan

PAKABARAN INJIL / PEKABARAN INJIL

KK 205 - Wawarkeun Ka Sadaya
KK 206 - Masih Loba Jalma Lumaku
KK 207 - Panyaur Gusti Ka Urang
KK 208 - Yuh Sakuriling Pare Nunggu Nu Mibuatan
KK 209 - Wawarkeun Ka Sakuliah Dunya
KK 210 - Hayu Urang PadaTandang
KK 211a - Murid Gusti Resep Muji
KK 211b - Murid Gusti

NGISTRENAN / PENAHBISAN

KK 212 - Abdi Gusti Nu Dipilih
KK 213 - Geura Angon
KK 214 - Sim Abdi Nyanggakeun Diri Sakujur

HUT GKP

KK 215 - Mugi Gusti Ngaberkahan Ka Gareja Pasundan
KK 216 - Mugi Gusti Ngaberkahan Ka Gareja Kristen Pas undan
KK 217 - Gusti Mugi Ngaberkahan GKP
KK 218 - Mugia Gusti Ngaberkahan Abdi
KK 219 - Mugi Berkahan Gareja Kristen Pasundan
KK 220 - Sabilulingan Taya Hiji Anu Iwal
KK 221 - Mugia Gusti Tingali
KK 222 - Tujuh Puluh Taun GKP

BANGSA & NAGARA / BANGSA & NEGARA

KK 223 - Nagara Indonesia
KK 224 - Mars Ummat Kristus Maju Ngawangun

GANTI TAHUN / PERGANTIAN TAHUN

KK 225 - Dinten Ka Dinten
KK 226 - Nun Allah Nu Langkung Murah
KK 227 - Digawe Suhud Getol
KK 228 - Nun Allah Abdi Hatur Nuhun
KK 229 - Sumangga Gusti Linggih Ka Abdi
KK 230 - Abdi Teh Muji Gusti Allah
KK 231 - Eh Dulur Dulur Ayeuna Teh

Kidung Kabungahan | Daftar Isi Pujian

Kidung Kabungahan
BUBUKA / PEMBUKAAN

KK 1 - Geus Datang Deui Ahad
KK 2 - Eh, Kristen, Geura Muji
KK 3 - Estu Ageng Berkah Dinten Ahad
KK 4 - Suci, Suci, Suci
KK 5 - Urang Kumpul
KK 6 - Urang Pada Museurkeun Hate

UCAPAN SYUKUR / PENGUCAPAN SYUKUR

KK 7 - Abdi Ngajungjungkeun Pikir
KK 8 - Haleluya, Puji Allah
KK 9 - Haturkeun Hormat Ka Allah
KK 10 - Haleluya, Maneh Nyawa
KK 11 - Haleluya Puji
KK 12 - Mulyakeun Allah Pangeran
KK 13 - Nun, Gusti Abdi Sadaya
KK 14 - Nun, Panuyun Nu Di Manggung
KK 15 - Pangeran
Teh Allah Tunggal
KK 16 - Eh Kristen Geura Maruji
KK 17 - Sim Abdi Nyanggakeun Nuhun
KK 18 - Abdi Henteu Sanggem Sorangan
KK 19 - Abdi Teh Ulah Dilarung
KK 20 - Gusti Yesus Nu Asih
KK 21 - Nun, Yesus Anu Tuhu
KK 22 - Allah Langkung Kawasa
KK 23 - Gusti Teh Pangangon
KK 24 - Hate, Beungeun Biwir
KK 25 - Hate Teu Weleh Heran

PUPUJIAN / PUJI-PUJIAN

KK 26 - Welas Asih Gusti (Jabur 63)
KK 27 - Putra Raja
KK 28a - Puji Syukur
KK 28b - Puji Syukur Ka Allah Rama
KK 29a - Haturkeun Puji Ka Pangeran
KK 29b - Haturkeun Puji Ka Pangeran
KK 30 - Nun Gusti Pangeran
KK 31 - Kawasa Anak Domba
KK 32 - Abdi Sadaya Bagja Di GKP
KK 33 - Duh Yesus Nu Agung

PANGAKUAN DOSA / PENGAKUAN DOSA

KK 34 - Allah Suci, Maha Mulya
KK 35 - Cape Taya Kakuatan
KK 36 - Mun Teu Boga Karendahan
KK 37 - Nun-Gusti Nu Mulia
KK 38 - Nun, Gusti Nu Sipat Murah
KK 39 - Sim Abdi Hayang Pisan
KK 40 - Sok Sanaos Abdi Ngartos
KK 41 - Di Dunya Ieu Sok Poek Hate
KK 42 - Na Saha Nu Tagen Neuteup Pameunteuna
KK 43a - Nun, Ama Mugi Ngampura
KK 43b - Nun, Ama Mugi Ngahampunten

PANGHAMPURA DOSA / PENGAMPUNAN DOSA

KK 44 - Gusti Di Salib Jalaran Abdi
KK 45 - Yesus Nampi Nu Dosa
KK 46 - Yesus Ngahampunten Dosa

WARTA KASALAMETAN / BERITA KESELAMATAN

KK 47 - Estu Matak Bungah Hati
KK 48 - Gusti Yesus Juru Slamet
KK 49 - Ka Gusti Allah Suci
KK 50 - Karana Sakitu Miasihna Allah
KK 51 - Kaasihan Gusti Yesus
KK 52 - Nya Ageng Pisan Kaasihan Gusti
KK 53 - Nugraha Anu Ajaib
KK 54 - Sim Abdi Ngaturkeun Piju
KK 55 - Tina Borogod Matak Tiwas

AOSAN KITAB SUCI / PEMBACAAN ALKITAB

KK 56 - Hate Abdi Parantos Sayagi
KK 57 - Estu Kitab Suci Mulya
KK 58 - Kitab Suci Pangandika Ti Allah
KK 59 - Mangga Linggih
KK 60 - Sabda Gusti Sapertos Damar
KK 61 - Kamulyaan Dihaturkeun

PANGAKUAN IMAN / PENGAKUAN IMAN

KK 62 - Abdi Percaya Ka Allah Rama Nu Langkung
KK 63 - Abdi Percaya Ka Allah Rama, Gusti Urang
KK 64 - Dumeh Abdi Percaya
KK 65 - Dumeh Sim Abdi Peraya
KK 66 - Ngan Di Gusti Yesus Bae

PANEDA / DOA

KK 67 - Cunduk Waktu Nu Rahayu
KK 68 - Paneda Pitulung Gusti
KK 69 - Abdi-Abdi Ngadeuheusan
KK 70 - Mun Dua Tilu Jalma Kumpul
KK 71 - Mugi Abdi Tetep Anut
KK 72 - Nyaketan Ka Anjeun
KK 73 - Sagala Puji Ka Allah
KK 74 - Upami Abdi Tanggah Ka Langit
KK 75 - Waktos Abdi Ngalalana
KK 76 - Urang Pada Sahate
KK 77 - Abdi Jamaah Gusti Satungkebing Bumi
KK 78 - Asih Taya Papadana
KK 79 - Sabilulingan Nu Saiman Ngadaroa
KK 80 - Sim Abdi Peryogi Gusti Yesus

PANYAKSEN / KESAKSIAN

KK 81 - Di Lebet Gusti Urang Teh Ngahiji
KK 82 - Nasehat Daud
KK 83 - Nya Dina Iman Abdi Makalangan
KK 84 - Pohara Matak Helokna Kawijaksanaan Allah
KK 85 - Nu Geus Lungsur Ka Dunya
KK 86 - Anu Harepna Ka Pangeran
KK 87 - Aya Hiji Gusti Luhur Pangkatna
KK 88 - Dina Cangkingan Yesus
KK 89 - Di Sawarga, Di Bumi
KK 90 - Ka Yesus Nya lindung
KK 91 - Lamun Hate Ngandung Susah
KK 92 - Sobat Nu Sae Nu Satia
KK 93 - Eh, Jalma Sadunya Kabeh
KK 94 - Gusti Ngadeg Saban Waktos
KK 95 - Hiap Ka Dieu, Ngiring Gusti
KK 96 - Jalma Dosa, Anjeun Hayang Leupas
KK 97 - Masing Emut Nami Gusti
KK 98 - Salamet Nu Malarat Sukma
KK 99 - Ulah Geder Balad Leutik
KK 100 - Abdi Hayang Anut Yesus
KK 101 - Abdi Teu Terang Nu Bakal Kasorang
KK 102 - Cara Uncal Hayang Banget
KK 103 - Di Sawarga Ku Aheng
KK 104 - Eh Nu Nyara Rek Kamana
KK 105 - Hate Geura Jung Ka Luhur
KK 106 - Ku Matak Resep Jeung Genah
KK 107 - Na Kamana Anjeun Seja Sumalindung
KK 108 - Nyengkatkeun Panon Ka Gusti
KK 109 - Teu Aya Nami Nu Lian
KK 110 - Pangandika
KK 111 - Gusti Allah Miasih

PAMUNGKAS KABAKTIAN / PENUTUP KEBAKTIAN

KK 112 - Sanggakeun Puji Syukur Ka Allah
KK 113 - Sih Kurnia Gusti Yesus Kristus
KK 114 - Haleluya Nuhun Sembah Puji
KK 115 - Pambukaning Pangibadah
KK 116 - Haleluya
KK 117 - Haleluya
KK 118 - Amin, Amin, Amin
KK 119a - Haleluya, Amin
KK 119b - Haleluya, Amin

NATAL

KK 120 - Natal Nu Mulia
KK 121 - Aya Berkah Bangsa Sadaya
KK 122 - Pangangon Nu Keur Ngajaraga
KK 123 - Dinten Ieu Urang Sadudulur
KK 124 - Ieu Dinten Anu Mulya
KK 125 - Abdi Narima Kaasihan
KK 126 - Abdi Teh Estu Resep
KK 127 - Agung Tur Mulya
KK 128 - Ari Tegal Jeung Tanah Keri
KK 129 - Aya Berkah Bangsa Sadaya
KK 130 - Geura Halaturkeun Wilujeng Sumping
KK 131 - Geura Cacawis Maneh
KK 132 - Hayu, Dulur Dulur
KK 133 - Henteu Aya Deui Beja Di Dunia
KK 134 - Peuting Suci Jempe Simpe
KK 135 - Puji Allah, Puji Allah
KK 136 - Tina Tunggul Isai
KK 137 - Tuh Malaikat Nyaranyi
KK 138 - Wilujeng Dinten Natal
KK 139 - Kaasihan Gusti Allah
KK 140 - Peuting Endah
KK 141 - Natal Sumarambah Ka Sa Alam Dunya
KK 142 - Natal Nugraha Pangeran
KK 143 - Di Efrata Di Tempat Pangangongan
KK 144 - Gusti Yesus Anu Mulya
KK 145 - Na, Gusti Abdi Itu
KK 146 - Nun, Allah, Abdi Tumungkul
KK 147 - Nun, Ama Mugi Ngahapunten
KK 148 - Nun, Gusti, Hate Bukakeun
KK 149 - Sumangga Urang Tapak Tuur
KK 150 - Tina Dosa Urang Gusti Suker
KK 151 - Raga Kami Di Sangsara
KK 152 - Duh, Gusti Nu Dipaku

PASKAH

KK 153 - Dinten Ahad Subuh-Subuh
KK 154 - Ka Putra Allah Nu Suci
KK 155 - Unggul Unggul Poe Nu Unggul
KK 156 - YesusGugah-GeusUnggul
KK 157 - Paskah, Malaikat Maot Ngaliwat

MUNGGAHNA GUSTI YESUS KA SAWARGA / KENAIKAN TUHAN YESUS

KK 158 - Gusti Yesus Mangsa Angkat

PENTAKOSTA

KK 159 - Ngaguruh Sora Angin Ngagelebug
KK 160 - Paparin Abdi Lisah Sawarga
KK 161 - Nu Linggih Di Abdi
KK 162 - Abdi Nguping Berkah Turun
KK 163 - Geura Muji, Eh Dulur
KK 164 - Nun, Ruh Nu Langkung Luhur
KK 165 - Roh Suci Ti Sawarga

PISUMPINGEUNANA DEUI GUSTI YESUS / KEDATANGAN KEMBALI TUHAN YESUS

KK 166 - Geura Sayagi
KK 167 - Di Dunya Ieu Sok Poek Nya Hate
KK 168 - Di Gawe Meumpeung Caang
KK 169 - Di Jro Sawarga Kasusahan Taya
KK 170 - Di Sakur Nagri Di Dunya
KK 171 - Eh, Maneh Nu Hees Sing Geuwat Nyaring
KK 172 - Hayu Urang Maraju
KK 173 - Maranata, Yesus Sumping
KK 174 - Ninggang Mangsa Nu Sampurna

BAPTISAN

KK 175 - Nun Ama Mugi Ningali
KK 176 - Nun, Ama, Anu Langkung Kurnia
KK 177 - Abdi Nyanggakeun Murangkalih
KK 178 - Agung Sih Kurnia Allah
KK 179 - Allah Jadi Benteng Umat

SIDI

KK 180 - Jangji Hirup Nu Jujur

JAMUAN SUCI / PERJAMUAN KUDUS

KK 181 - Eh, Dulur, Gusti Nyaur
KK 182 - Mangga Urang Ngalampahkeun

PAPACANGAN & NIKAH SUCI / PERTUNANGAN & PERNIKAHAN

KK 183 - Mugi Nyucikeun Pertunangan Ieu
KK 184 - Gusti Berkahan Pernikahan Ieu
KK 185 - Allah Ngaraksa Tanwande
KK 186 - Sakur Nu Pinyorangeun
KK 187 - Slamet Sobat

KULAWARGA / KELUARGA

KK 188 - Kulawarga Anu Bagja

PANGLIPUR & KAPAPATENAN / PENGHIBURAN & KEDUKAAN

KK 189 - Ieu Anu Ayeuna Miang
KK 190 - Jam Poe Bulan Jeung Taun
KK 191 - Gusti Panuyun
KK 192 - Urang Yasa Ngungkulan
KK 193 - Di Unggal-Unggal Nagri
KK 194 - Eh, Dulur Nu Kaasih
KK 195 - Eh, Nyawa, Maneh Sing Reureuh
KK 196 - Eh, Nyawa Sing Kukuh
KK 197 - Gusti Teh Panuyun Abdi
KK 198 - Ka Puncak Gunung Pek Cengkatkeun
KK 199 - Ku Abdi Kakuping Gusti Anu Nyaur
KK 200 - Lamun Hirup Anjeun Pinuh Kasusah
KK 201 - Abdi Teu Ngandelkeun Dunya
KK 202 - Eh Kristen Anjeun Masing Suka

PANGHAREUPAN / PENGHARAPAN

KK 203a - Bagja Jalma Anu Harepna Ka Allah
KK 203b - Bagja Jalma Anu Harepna Ka Allah
KK 204 - Allah Jadi Sumber Pengharepan

PAKABARAN INJIL / PEKABARAN INJIL

KK 205 - Wawarkeun Ka Sadaya
KK 206 - Masih Loba Jalma Lumaku
KK 207 - Panyaur Gusti Ka Urang
KK 208 - Yuh Sakuriling Pare Nunggu Nu Mibuatan
KK 209 - Wawarkeun Ka Sakuliah Dunya
KK 210 - Hayu Urang PadaTandang
KK 211a - Murid Gusti Resep Muji
KK 211b - Murid Gusti

NGISTRENAN / PENAHBISAN

KK 212 - Abdi Gusti Nu Dipilih
KK 213 - Geura Angon
KK 214 - Sim Abdi Nyanggakeun Diri Sakujur

HUT GKP

KK 215 - Mugi Gusti Ngaberkahan Ka Gareja Pasundan
KK 216 - Mugi Gusti Ngaberkahan Ka Gareja Kristen Pas undan
KK 217 - Gusti Mugi Ngaberkahan GKP
KK 218 - Mugia Gusti Ngaberkahan Abdi
KK 219 - Mugi Berkahan Gareja Kristen Pasundan
KK 220 - Sabilulingan Taya Hiji Anu Iwal
KK 221 - Mugia Gusti Tingali
KK 222 - Tujuh Puluh Taun GKP

BANGSA & NAGARA / BANGSA & NEGARA

KK 223 - Nagara Indonesia
KK 224 - Mars Ummat Kristus Maju Ngawangun

GANTI TAHUN / PERGANTIAN TAHUN

KK 225 - Dinten Ka Dinten
KK 226 - Nun Allah Nu Langkung Murah
KK 227 - Digawe Suhud Getol
KK 228 - Nun Allah Abdi Hatur Nuhun
KK 229 - Sumangga Gusti Linggih Ka Abdi
KK 230 - Abdi Teh Muji Gusti Allah
KK 231 - Eh Dulur Dulur Ayeuna Teh

Terimakasih sudah membaca artikel di blog ini. Sahabat dapat menerima artikel terbaru langsung melalui email dengan mendaftarkan email Sahabat di kotak subscribe. Tuhan memberkati selalu.


Load comments

Terima Renungan Terbaru Melalui Email