Kidung Kabungahan | Daftar Isi Pujian

Kidung Kabungahan
Untuk memudahkan menemukan pujian pada versi mobile, gunakanlah mode: Cari di halaman, yang ada pada pojok kanan atas smartphone bapak dan ibu. Kemudian tuliskan di sana, misalnya: KK 126.

Jika membuka artikel ini melalui desktop PC, maka gunakanlah mode: CTRL + F. Kemudian tuliskan di sana, misalnya: KK 24.
NKB

BUBUKA

KK 1 - Geus Datang Deui Ahad

1. Geus datang deui Ahad, poe kabungahan.
Nu mawa kareureuhan, pikeun hate umat.
Nu nyorang kasusahan, tur banget nalangsa.
Maranggih kasenangan panglipur sawarga.

2. Geus datang deui Ahad, pasihan ti Gusti.
Ti Allah anu suci, Anu ngurus umat.
Eh, hate jung ka luhur, kapan maneh bungah.
Geura pek muji sukur, ka Pangerang nyembah.

KK 2 - Eh, Kristen Geura Muji

1. Eh, Kristen geura muji, pek ngagungkeun Rama.
Sarta nyanggakeun bakti, ka Yesus Putrana.
Gusti maparin deui, ka anu percaya.
Berkahna dinten suci nu agung tur mulya.

2. Anu barungah hate, nu boga kasusah.
Kudu karumpul kabeh, di jro gedong Allah.
Gusti mugi berkahan, sim abdi sadaya.
Paparin kasenangan, kurniaan nyawa.

3. Mugi Gusti ngamakbul, paneda sim abdi.
Keur nu teu bisa kumpul, ku dumeh garering.
Mugi Gusti nyageurkeun, nu keuna kasawat.
Sangkan pada ngagungkeun, Maruji ngahormat.

4. Ti sim abdi tebihkeun, sadaya panggoda.
Sangkan bisa ngupingkeun, pangandika Ama.
Mugi abdi ngarasa, ditulung ku Gusti.
Keur kumpul di Gareja, hate ditetepkeun.

KK 3 - Estu Ageng Berkah Dinten Ahad

KK 4 - Suci, Suci, Suci

KK 5 - Urang Kumpul

KK 6 - Urang Pada Museurkeun Hate

UCAPAN SYUKUR

KK 7 - Abdi Ngajungjungkeun Pikir

KK 8 - Haleluya, Puji Allah

KK 9 - Haturkeun Hormat Ka Allah

KK 10 - Haleluya, Maneh Nyawa

KK 11 - Haleluya Puji

KK 12 - Mulyakeun Allah Pangeran

KK 13 - Nun, Gusti Abdi Sadaya

NOMER KIDUNG PUJIAN DAN JUDUL

KK 14 - Nun, Panuyun Nu Di Manggung

KK 15 - Pangeran Teh Allah Tunggal

KK 16 - Eh Kristen Geura Maruji

KK 17 - Sim Abdi Nyanggakeun Nuhun

1 Sim abdi nyanggakeun nuhun, ka Gusti anu agung. Nu parantos maparinan sadaya kaperluan Jukut-jukut tatangkalan kekembangan di tegalan. Estu resep matak resmi, ka sugri nu ningali.

2 Pare nu meujeuhna koneng, bungbuahan nu amis Sadayana ge paparin Gusti nu Maha-asih Sim abdi ge unggal dinten dicekapan dijeujeuhkeun Sandang pangan kasehatan, Gusti nu nalingakeun.

KK 18 - Abdi Henteu Sanggem Sorangan

KK 19 - Abdi Teh Ulah Dilarung

1. Abdi teh ulah dilarung, Nun, Gusti Yesus.
Ka Gusti Yesus nyalindung, Gusti Panebus. (Ref:)

Reff: Gusti Yesus, mugi dangukeun.
Abdi teh ulah dilarung, ku berkah Gusti

2. Mugia kurnia Gusti, tetep nyarengan.
Sangkan iman abdi kiat, tahan cocoba. (Ref:)

3. Gusti nu jadi Panglipur, anu satia.
Hate abdi peurih paur, mugi diraksa. (Ref:)

4. Mung ka Gusti andi harep, taya towongna.
Mung ka Gusti pasrah tetep, jiwa jeung raga. (Ref:)

KK 20 - Gusti Yesus Nu Asih

1. Gusti Yesus nu asih, tempat abdi nyalindung. Mugi Gusti ningali, sareng kersa mitulung.
Sanajan laut motah, Gusti tetep teu robah. Jaga raksa sim abdi, salametkeun sim abdi

2. Taya tempat nu tengtrem, taya tempat sampurna. Tempat abdi ngumaha, waktu keuna cocoba.
Gusti bae nu nulung, anu yasa ngalimpur. Jaga raksa sim abdi, salametkeun sim abdi.

3. Kurnia Gusti rosa, teu aya papadana. Hirup nu pinuh dosa, ku Gusti jadi setra.
Nu lemah dikiatkeun, nu susah dibungahkeun. Sanajan momot beurat, ku Gusti abdi kiat.

KK 21 - Nun, Yesus Anu Tuhu

1 Nun, Yesus anu tuhu, Pangangon nu estu.
Mun domba Gusti sasab, Gusti nu milari.
Gusti parantos lungsur, rawuh ti sawarga.
Reh kersa nyalametkeun, jalma nu percaya.

2 Nun, Yesus taya deui, nu langkung miasih.
Sapertos asih Gusti, Ka sakur nu sedih.
Gusti kawasa pisan maparin panglipur
Sangkan kaprihatinan, kalindih ku sukur.

KK 22 - Allah Langkung Kawasa

KK 23 - Gusti Teh Pangangon

KK 24:1-3 Hate, Leungeun, Biwir

1. Hateu lengeun biwir, pek muji ka Pangeran. Damelna ka diri, kalangkung matak heran. Ti waktu dikandung, dongkap ka ayeuna. Pasihan Pangeran, teu aya ereunna.

2. Allah sipat murah, mugi kersa masihan. Urang pengkuh hate, senang jeng bungah pisan. Mugi aya galih, ngaraksa ka urang. Nulungan keur susah, nyekapan kakurang.

3. Puji nuhun hormat, dihaturkeun ka Rama. Ka Putra jeung ka Roh, teu aya nu nyasama. Tilu kaayaan, estu hiji dat-Na. Perlu dimulyakeun, ku urang sadaya.

KK 25 - Hate Teu Weleh Heran

PUPUJIAN

KK 26 - Welas Asih Gusti (Jabur 63)

KK 27 - Putra Raja

KK 28a - Puji Syukur

KK 28b - Puji Syukur Ka Allah Rama

KK 29a - Haturkeun Puji Ka Pangeran

KK 29b - Haturkeun Puji Ka Pangeran

KK 30 - Nun Gusti Pangeran

KK 31 - Kawasa Anak Domba

KK 32 - Abdi Sadaya Bagja Di GKP

KK 33 - Duh Yesus Nu Agung

PANGAKUAN DOSA

KK 34 - Allah Suci, Maha Mulya

KK 35 - Cape Taya Kakuatan

KK 36 - Mun Teu Boga Karendahan

KK 37 - Nun-Gusti Nu Mulia

KK 38 - Nun, Gusti Nu Sipat Murah

1 Nun, Gusti nu sipat murah, mugi aya sih hampunten.
Kadorakaan dipupus, ku welas Gusti nu ageng.
Mugi abdi, beresihkeun, tina ieu rereged (2x)
Mugia diseretu, tina ieu dosa.

2 Abdi teh rumaos pisan, kana eta kalepatan.
Dosa teh taya kendatnya, kumalangkang sapanjangna.
Nyaka Gusti, ka salira, milimpah anu ijid (2x)
Migawe nu masiat, di payuneun Gusti.

3 Nya dina kadorakaan, abdi teh wedal ka dunya.
Pon kitu mangsa dikandung, dikandungna dina dosa.
Kersa Gusti, batin abdi, dieusi kaestuan (2x)
Kalayan rerencepan hikmat diwulangkeun

4 Ku hisop mangga bresihkeun, sangkan abdi janten setra.
Dikumbah dugi ka bodas, nyacas alahbatan kapas.
Duh, ridoan, abdi nguping, nu matak ati bungah (2x)
Tulang balung anu ajur sina sesenggakan

KK 39 - Sim Abdi Hayang Pisan

1. Sim abdi hayang pisan cara Yesus Gusti.
Nu langkung karuyaan, sarta sareh budi.
Abdi tacan sarua, reh lampah sok salah.
Gusti mugi nulungan, maparin berekah.

2. Sim abdi hayang pisan, cara Yesus Gusti.
Nu ageng kaasihan, jeung mutuh ku suci.
Abdi tacan sarua, reh lampah sok salah.
Gusti mugi nulungan, maparin berekah.

3. Sim abdi hayang pisan, cara Yesus Gusti.
Nu jadi kayaktian, nya Gusti sajati.
Abdi tacan sarua, reh lampah sok salah.
Gusti mugi nulungan, maparin berekah.

4. Aduh abdi teu acan, sarua jeung Gusti.
Da kabeh lalampahan, jauh tina suci.
Paparin sih kurnia, nun Gusti tulungan.
Mugi abdi sampurna, hate beresihan.

KK 40 - Sok Sanaos Abdi Ngartos

1. Sok sanaos abdi ngartos rupi-rupi basa.
Nanging tuna kanyaah mah, Gusti mo ngamanah

Reff: Mugi sim abdi di-wulang mikanyaah, asih ka Gusti sareng hadep ka sasama
Mugi sim abdi di-wulang mikanyaah, Sangkan wuwuh caket ka Ama

2. Saupami abdi kenging kurnia ngawejang
Iman sampurna gegaplah, mun taya kanyaah (Reff:)

3. Sok sanaos abdi wasa ngorbankeun sagala
Teu dumasar kanyaah mah, Gusti mo ngamanah (Reff:)

4. Nu nyaah mah, nu welasan, sabar, teu sirikan
Rendah hate, teu sarakah, runtut hampuraan (Reff:)

KK 41 - Di Dunya Ieu Sok Poek Hate

KK 42 - Na Saha Nu Tagen Neuteup Pameunteuna

KK 43a - Nun, Ama Mugi Ngampura

KK 43b - Nun, Ama Mugi Ngahampunten


PANGHAMPURA DOSA

KK 44 - Gusti Di Salib Jalaran Abdi

KK 45 - Yesus Nampi Nu Dosa

KK 46 - Yesus Ngahampunten Dosa


WARTA KASALAMETAN

KK 47 - Estu Matak Bungah Hati

KK 48 - Gusti Yesus Juru Slamet

KK 49 - Ka Gusti Allah Suci

KK 50 - Karana Sakitu Miasihna Allah

KK 51 - Kaasihan Gusti Yesus

KK 52 - Nya Ageng Pisan Kaasihan Gusti

KK 53 - Nugraha Anu Ajaib

KK 54:1-3 Sim Abdi Ngaturkeun Puji

1 Sim abdi ngaturkeun puji, sembah nuhun kamulyan. Abdi kenging kabagjaan, tina asihing Gusti. (Ref)

(Ref) Mugia dituyun, paparin kawantun Tumut ka panyaur Ama, lampah sing wijaksana.

2 Sim abdi nyanggakeun hormat, Ama tetep ngamanah. Najan abdi sering mengpar, ingkar tina timbalan. (Ref)

3 Percaya ka Gusti Yesus, hirupna dianyarkeun. Peta heubeul teh dipiceun, kanyaah nu ngawengku. (Ref)

4 Pangiring Gusti Yesus teh, sanes sakadar soleh. Nanging jadi saksi nyata, badega ka sasama. (Ref)

5 Hayu urang pada tandang, maraju makalangan. Pibuateun upluk aplak, nunggu nu ngagarapna. (Ref)

KK 55 - Tina Borogod Matak Tiwas


AOSAN KITAB SUCI

KK 56 - Hate Abdi Parantos Sayagi

KK 57 - Estu Kitab Suci Mulya

KK 58 - Kitab Suci Pangandika Ti Allah

KK 59 - Mangga Linggih

KK 60 - Sabda Gusti Sapertos Damar

KK 61 - Kamulyaan Dihaturkeun


PANGAKUAN IMAN

KK 62 - Abdi Percaya Ka Allah Rama Nu Langkung

KK 63 - Abdi Percaya Ka Allah Rama, Gusti Urang

1 Abdi percaya ka Allah, Rama, Gusti urang. Nu maparin kabeh
Berkah, lahir batin teu kurang. Pantes urang teh muji,
ngamulyakeun namiNa. Pantes urang teh muji, ngamulyakeun
namiNa. Abdi percaya ka Allah, Rama, Gusti urang. Nu maparin
kabeh berkah, lahir batin teu kurang.

2 Abdi percaya ka Yesus, AnjeunNa Panebus. Dosa abdi
dihampunten, leupas tina naraka. Anjeunna janten korban,
nalangan pati abdi. Anjeunna janten korban, nalangan pati abdi.
Abdi percaya ka Yesus, AnjeunNa Panebus. Dosa abdi
dihampunten, leupas tina naraka.

3 Nya percaya ka Roh Suci, Roh eta sampurna. Ngalempeungkeun
laku lampah, tina panggawe salah. Eta tilu jenengan, hiji bae datNa
mah. Eta tilu jenengan, hiji bae datNa mah. Nya percaya ka Roh
Suci, Roh eta sampurna. Ngalempeungkeun laku lampah, tina panggawe salah.

KK 64 - Dumeh Abdi Percaya

KK 65 - Dumeh Sim Abdi Peraya

KK 66 - Ngan Di Gusti Yesus Bae

PANEDA

KK 67 - Cunduk Waktu Nu Rahayu

KK 68 - Paneda Pitulung Gusti

KK 69 - Abdi-Abdi Ngadeuheusan

KK 70 - Mun Dua Tilu Jalma Kumpul

KK 71 - Mugi Abdi Tetep Anut

KK 72 - Nyaketan Ka Anjeun

KK 73 - Sagala Puji Ka Allah

KK 74 - Upami Abdi Tanggah Ka Langit

KK 75 - Waktos Abdi Ngalalana

KK 76 - Urang Pada Sahate

KK 77 - Abdi Jamaah Gusti Satungkebing Bumi

KK 78 - Asih Taya Papadana

KK 79 - Sabilulingan Nu Saiman Ngadaroa

KK 80:1-4 Sim Abdi Peryogi Gusti Yesus

1 Sim Abdi peryogi, Gusti Yesus. Mung wungkul ka Gusti, Abdi harep.
Ref: Sim Abdi teh peryogi, Anjeun Gusti Yesus. Mugi berkahan, salamina

2 Sim abdi peryogi, Gusti Yesus. Nu jadi panglipur, waktos sedih.
Ref: Sim Abdi teh peryogi, Anjeun Gusti Yesus. Mugi berkahan, salamina

3 Sim abdi peryogi, Gusti Yesus. Ka saha masrahkeun, jiwa raga.
Ref: Sim Abdi teh peryogi, Anjeun Gusti Yesus. Mugi berkahan, salamina

4 Sim abdi peryogi, Gusti Yesus. AnjeunNa panulung nu satia
Ref: Sim Abdi teh peryogi, Anjeun Gusti Yesus. Mugi berkahan, salamina

PANYAKSEN

KK 81 - Di Lebet Gusti Urang Teh Ngahiji
KK 82 - Nasehat Daud
KK 83 - Nya Dina Iman Abdi Makalangan
KK 84 - Pohara Matak Helokna Kawijaksanaan Allah
KK 85 - Nu Geus Lungsur Ka Dunya
KK 86 - Anu Harepna Ka Pangeran

KK 87:1-3 Aya Hiji Gusti Luhur Pangkatna

1. Aya hiji Gusti luhur pangkatNa, namiNa geus sohor ka mana-mana. Laksaan jalma nu nyanggakeun hormat. Sareng diparuji ku malaikat. Tacan tacan nyaho maneh, saha eta Gusti anu sohor teh?

2. Ari eta Gusti namiNa Yesus. Hartina Yesus teh mutuh ku alus. Nulungan ka jalma nu euweuh harga. Nyalametkeun anu baroga dosa. Saha-saha nu percaya, meunang panghampura ti Gusti eta.

3. Gede kawasaNa eta Gusti teh. AsihNa kacida ka jalma kabeh. Sakur anu nurut eukeur di dunya. Tangtu dicarandak asup Sawarga. Abdi-abdi hayang pisan, dipaparin asih dikarunyaan.

KK 88 - Dina Cangkingan Yesus

KK 89 - Di Sawarga, Di Bumi

KK 90 - Ka Yesus Nya lindung

KK 91 - Lamun Hate Ngandung Susah

KK 92 - Sobat Nu Sae Nu Satia

KK 93 - Eh, Jalma Sadunya Kabeh

KK 94 - Gusti Ngadeg Saban Waktos

KK 95 - Hiap Ka Dieu, Ngiring Gusti

KK 96 - Jalma Dosa, Anjeun Hayang Leupas

KK 97 - Masing Emut Nami Gusti

KK 98 - Salamet Nu Malarat Sukma

KK 99 - Ulah Geder Balad Leutik

KK 100 - Abdi Hayang Anut Yesus

KK 101 - Abdi Teu Terang Nu Bakal Kasorang

KK 102 - Cara Uncal Hayang Banget

KK 103 - Di Sawarga Ku Aheng

KK 104 - Eh Nu Nyara Rek Kamana

KK 105 - Hate Geura Jung Ka Luhur

KK 106 - Ku Matak Resep Jeung Genah

KK 107 - Na Kamana Anjeun Seja Sumalindung

KK 108 - Nyengkatkeun Panon Ka Gusti

KK 109 - Teu Aya Nami Nu Lian

KK 110 - Pangandika

KK 111 - Gusti Allah Miasih


PAMUNGKAS KABAKTIAN

KK 112 - Sanggakeun Puji Syukur Ka Allah

KK 113 - Sih Kurnia Gusti Yesus Kristus

KK 114 - Haleluya Nuhun Sembah Puji

KK 115 - Pambukaning Pangibadah

KK 116 - Haleluya

KK 117 - Haleluya

KK 118 - Amin, Amin, Amin

KK 119a - Haleluya, Amin

KK 119b - Haleluya, Amin


NATAL

KK 120 - Natal Nu Mulia
KK 121 - Aya Berkah Bangsa Sadaya
KK 122 - Pangangon Nu Keur Ngajaraga
KK 123 - Dinten Ieu Urang Sadudulur
KK 124 - Ieu Dinten Anu Mulya
KK 125 - Abdi Narima Kaasihan


KK 126:1-3 Abdi Teh Estu Resep

1. Abdi teh estu resep, Dumeuheus nun, Gusti.
Mung Gusti nu diharep, ku saeusi bumi.
Roh Suci sing nyaangkeun, pikiran nu buret.
Maparin kasenangan, kahate nu rudet.

(2) Cara urang Yahudi, ngamparkeun palapah.
Payuneun Anjeun Gusti, nawiskeun yen bungah.
Nya kitu abdi muji, kaasihan Gusti.
Gusti dipusti-pusti, wireh dilungsurkeun.

3. Abdi sanget nya ngantos, ka Anjeun nun, Gusti.
Seja nyanggakeun baktos, sareng bade muji.
Manusa nu geus undur, tarebih ti Gusti
Ku Gusti teh disaur, baris dislametkeun.

KK 127 - Agung Tur Mulya
KK 128 - Ari Tegal Jeung Tanah Keri
KK 129 - Aya Berkah Bangsa Sadaya
KK 130 - Geura Halaturkeun Wilujeng Sumping
KK 131 - Geura Cacawis Maneh
KK 132 - Hayu, Dulur Dulur
KK 133 - Henteu Aya Deui Beja Di Dunia
KK 134 - Peuting Suci Jempe Simpe
KK 135 - Puji Allah, Puji Allah
KK 136 - Tina Tunggul Isai
KK 137 - Tuh Malaikat Nyaranyi
KK 138 - Wilujeng Dinten Natal
KK 139 - Kaasihan Gusti Allah
KK 140 - Peuting Endah
KK 141 - Natal Sumarambah Ka Sa Alam Dunya
KK 142 - Natal Nugraha Pangeran
KK 143 - Di Efrata Di Tempat Pangangongan
KK 144 - Gusti Yesus Anu Mulya
KK 145 - Na, Gusti Abdi Itu
KK 146 - Nun, Allah, Abdi Tumungkul
KK 147 - Nun, Ama Mugi Ngahapunten
KK 148 - Nun, Gusti, Hate Bukakeun
KK 149 - Sumangga Urang Tapak Tuur
KK 150 - Tina Dosa Urang Gusti Suker
KK 151 - Raga Kami Di Sangsara
KK 152 - Duh, Gusti Nu Dipaku

PASKAH

KK 153 - Dinten Ahad Subuh-Subuh
KK 154 - Ka Putra Allah Nu Suci
KK 155 - Unggul Unggul Poe Nu Unggul
KK 156 - YesusGugah-GeusUnggul
KK 157 - Paskah, Malaikat Maot Ngaliwat

MUNGGAHNA GUSTI YESUS KA SAWARGA

KK 158 - Gusti Yesus Mangsa Angkat
KK 159 - Ngaguruh Sora Angin Ngagelebug
KK 160 - Paparin Abdi Lisah Sawarga
KK 161 - Nu Linggih Di Abdi
KK 162 - Abdi Nguping Berkah Turun
KK 163 - Geura Muji, Eh Dulur
KK 164 - Nun, Ruh Nu Langkung Luhur
KK 165 - Roh Suci Ti Sawarga

PISUMPINGEUNANA DEUI GUSTI YESUS

KK 166 - Geura Sayagi
KK 167 - Di Dunya Ieu Sok Poek Nya Hate
KK 168 - Di Gawe Meumpeung Caang
KK 169 - Di Jro Sawarga Kasusahan Taya
KK 170 - Di Sakur Nagri Di Dunya
KK 171 - Eh, Maneh Nu Hees Sing Geuwat Nyaring
KK 172 - Hayu Urang Maraju
KK 173 - Maranata, Yesus Sumping
KK 174 - Ninggang Mangsa Nu Sampurna

BAPTISAN

KK 175 - Nun Ama Mugi Ningali
KK 176 - Nun, Ama, Anu Langkung Kurnia
KK 177 - Abdi Nyanggakeun Murangkalih
KK 178 - Agung Sih Kurnia Allah
KK 179 - Allah Jadi Benteng Umat

SIDI

KK 180 - Jangji Hirup Nu Jujur

JAMUAN SUCI

KK 181 - Eh, Dulur, Gusti Nyaur
KK 182 - Mangga Urang Ngalampahkeun

PAPACANGAN & NIKAH SUCI

KK 183 - Mugi Nyucikeun Pertunangan Ieu
KK 184 - Gusti Berkahan Pernikahan Ieu
KK 185 - Allah Ngaraksa Tanwande
KK 186 - Sakur Nu Pinyorangeun
KK 187 - Slamet Sobat

KULAWARGA

KK 188 - Kulawarga Anu Bagja

PANGLIPUR & KAPAPATENAN

KK 189 - Ieu Anu Ayeuna Miang

KK 190 - Jam Poe Bulan Jeung Taun

KK 191 - Gusti Panuyun

KK 192 - Urang Yasa Ngungkulan

KK 193 - Di Unggal-Unggal Nagri

KK 194 - Eh, Dulur Nu Kaasih

KK 195 - Eh, Nyawa, Maneh Sing Reureuh

KK 196 - Eh, Nyawa Sing Kukuh


KK 197:1-3 Gusti Teh Panuyun Abdi

1. Gusti teh Panuyun abdi, Pangandika-Na lir damar.
Nu nya’angan wanci wengi, malar abdi teu kasasar.

Refrein: Gusti nuyun, Gusti nuyun, Panangana-Na nu nuyun.
Abdi ngiring ka Anjeuna, ka mana ba-e angkatna

2. Dina waktos kasukaan dina waktos kasusahan.
Sanaos seueur gogoda abdi teh ha mo cangcaya. (Ref:)

3. Upami abdi disaur, margi waktos-na tos cunduk.
Abdi teh henteu palaur, da Gusti Pa-nuyun abdi. (Ref:)

KK 198 - Ka Puncak Gunung Pek Cengkatkeun

KK 199 Ku Abdi Kakuping Gusti Anu Nyaur

1. Ku abdi kakuping, Gusti anu nyaur.
Hiap ka dieu ka Kami, sakur nu palaur.

Refrein: Muru ka Gusti Yesus nu asih.
Ku getih-Na nu suci abdi teh dijait.

2. Abdi teh walurat, teu daya upaya.
Paparinan iman kiat, sareng hate pasrah (Ref:)

3. Gusti Yesus jangji gentra-Na nu sareh.
Masing percaya ka Kami, nu asih ka maneh (Ref:)

KK 199 - Ku Abdi Kakuping Gusti Anu Nyaur
KK 200 - Lamun Hirup Anjeun Pinuh Kasusah
KK 201 - Abdi Teu Ngandelkeun Dunya
KK 202 - Eh Kristen Anjeun Masing Suka

PANGHAREUPAN

KK 203a - Bagja Jalma Anu Harepna Ka Allah

KK 203b - Bagja Jalma Anu Harepna Ka Allah

KK 204 - Allah Jadi Sumber Pengharepan


PAKABARAN INJIL

KK 205 - Wawarkeun Ka Sadaya
KK 206 - Masih Loba Jalma Lumaku
KK 207 - Panyaur Gusti Ka Urang
KK 208 - Yuh Sakuriling Pare Nunggu Nu Mibuatan
KK 209 - Wawarkeun Ka Sakuliah Dunya
KK 210 - Hayu Urang PadaTandang
KK 211a - Murid Gusti Resep Muji
KK 211b - Murid Gusti

NGISTRENAN

KK 212 - Abdi Gusti Nu Dipilih
KK 213 - Geura Angon
KK 214 - Sim Abdi Nyanggakeun Diri Sakujur

HUT GKP

KK 215 - Mugi Gusti Ngaberkahan Ka Gareja Pasundan

KK 216 - Mugi Gusti Ngaberkahan Ka Gareja Kristen Pasundan

KK 217 - Gusti Mugi Ngaberkahan GKP

KK 218 - Mugia Gusti Ngaberkahan Abdi

KK 219 - Mugi Berkahan Gareja Kristen Pasundan

(1) Mugi berkahan Greja Kristen Pasundan. Di kota desa, pada diraksa. Sadayana mantep, mugi percaya tetep. Nun Gusti berkahan, Greja Pasundan. (Ref)

(Ref) Mugi Gusti berkahan, Greja Kristen Pasundan Sangkan sadaya umat karenging berkah.

(2) Mugi tingali sadaya umat Gusti Para pandita, Majlis Jamaah. Mugi ku Roh Suci, sadaya na dituyun Sangkan umat Gusti, ka Gusti mayun. (Ref)

(3) Mugi berkahan, hal Injil di Pasundan. Binih jaradi, ka Gusti ngabdi. Ku sagala jalan, parantos disebaran. Nun, Gusti berkahan Greja Pasundan. (Ref)

KK 220 - Sabilulingan Taya Hiji Anu Iwal

KK 221 - Mugia Gusti Tingali

KK 222 - Tujuh Puluh Taun GKP

BANGSA & NAGARA

KK 223 - Nagara Indonesia

KK 224 - Mars Ummat Kristus Maju Ngawangun

GANTI TAUN

KK 225 - Dinten Ka Dinten

KK 226 - Nun Allah Nu Langkung Murah

KK 227 - Digawe Suhud Getol

KK 228 - Nun Allah Abdi Hatur Nuhun

KK 229 - Sumangga Gusti Linggih Ka Abdi

KK 230 - Abdi Teh Muji Gusti Allah

KK 231 - Eh Dulur Dulur Ayeuna Teh

1 comment

  1. Gerry Atje
    Mohon informasinya bila ada penulisan lirik Kidung Kabungahan yang tidak tepat agar bisa dengan segera diperbaiki. Terimakasih bapak dan ibu.