Kidung Kabungahan 14 | Nun, Panuyun Nu Di Manggung

Kidung Kabungahan
KK 14 – Nun, Panuyun Nu Di Manggung 
Do = As; 4/4 (Pentatonik)

Bait 1
Nun, Panuyun nu di Manggung, hatur sukur sewu nuhun.
Nun, Panuyun nu di Manggung, hatur sukur sewu nuhun.
Berkah pangraksa, pitulung kasuhun.
Berkah pangraksa, pitulung kasuhun.
Laksa-laksa sih kurnia, leber dilelerkeun tan kawilang.

Bait 2
Nun, Panuyun Maha Agung, ageng welasing Pangeran.
Nun, Panuyun Maha Agung, ageng welasing Pangeran.
Kuma sim abdi sumeja miunjuk.
Kuma sim abdi sumeja miunjuk.
Laksa-laksa sih kurnia, leber dilelerkeun tan kawilang.


Bahasa Indonesia

Bait 1
Ya, Penuntun yang di Surga, hatur syukur beribu terima kasih.
Ya, Penuntun yang di Surga, hatur syukur beribu terima kasih.
Berkat, perlindungan, pertolongan diterima.
Berkat, perlindungan, pertolongan diterima.
Berpuluh ribu karunia, melimpah diberikan tak terhitung.

Bait 2
Ya, Penuntun Maha Agung, besar belas kasihan Tuhan.
Ya, Penuntun Maha Agung, besar belas kasihan Tuhan.
Bagaimana kami bermaksud untuk berkata.
Bagaimana kami bermaksud untuk berkata.
Berpuluh ribu karunia, melimpah diberikan tak terhitung.

Lagu & Rumpaka / Lirik: Ad. Djalimun, Bandung: 24-6-1962 / KK –III No. 11. Bahasa Indonesia: Ad. Djalimun (2001)


Keterangan:
Pembuat Midi: Rudy C. Tarumingkeng

Post a Comment