Kidung Kabungahan 38 | Nun, Gusti Nu Sipat Murah

Kidung Kabungahan
KK 38 – Nun, Gusti Nu Sipat Murah
Do = F; 4/4 (Pentatonik)

Bait 1
Nun, Gusti nu sipat murah, mugi aya sih hampunten
Kadorakaan dipupus, ku welas Gusti nu ageng
Mugi abdi, beresihkeun, tina ieu rereged (2x)
Mugia diseretu, tina ieu dosa

Bait 2
Abdi teh rumaos pisan, kana eta kalepatan
Dosa teh taya kendatnya, kumalangkang sapanjangna
Nyaka Gusti, ka salira, milimpah anu ijid (2x)
Migawe nu masiat, di payuneun Gusti

Bait 3
Nya dina kadorakaan, abdi teh wedal ka dunya
Pon kitu mangsa dikandung, dikandungna dina dosa
Kersa Gusti, batin abdi, dieusi kaestuan (2x)
Kalayan rerencepan hikmat diwulangkeun

Bait 4
Ku hisop mangga bresihkeun, sangkan abdi janten setra
Dikumbah dugi ka bodas, nyacas alahbatan kapas
Duh, ridoan, abdi nguping, nu matak ati bungah (2x)
Tulang balung anu ajur sina sesenggakan


Bahasa Indonesia

Bait 1
Ya Tuhan yang pemurah, semoga ada pengampunan
Kedurhakaan dihapus, oleh belas kasihan yang besar
Semoga hamba dibersihkan, dari kotoran ini (2x)
Semoga dikikis, dari dosa ini

Bait 2
Hamba rasakan sekali, kepada kesalahan itu
Dosa itu tak henti-hentinya membayangi sepanjangnya
Ya kepada Tuhanlah, kepadaMu mengerjakan yang menjijikan (2x)
Mengerjakan yang maksiat, di hadapan Tuhan

Bait 3
Ya, dalam kedurhakaanlah, hamba ini lahir ke dunia
Begitupun waktu dikandung, dikandung di dalam dosa
KehendakMu batin hamba diisi kebenaran (2x)
Dengan diam-diam hikmat diajarkan

Bait 4
Oleh hisop silahkan bersihkan, agar hamba menjadi bersih
Cucilah sampai putih, terang melebihi kapas
Ya relakan, hamba mendengar yang membuat hati gembira (2x)
Tulang-tulang yang hancur buatlah bersorak-sorak

Lagu & Rumpaka / Lirik: Ad. Djalimun, Bandung: 12-08-1979; KK – III No. 17. Bahasa Indonesia: Ad. Djalimun (2001)

Post a Comment